Tüm Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo Aynı Gün Kargo ve Güvenli Alışveriş Tüm Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo Aynı Gün Kargo ve Güvenli Alışveriş Tüm Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo Aynı Gün Kargo ve Güvenli Alışveriş Tüm Alışverişlerinizde Ücretsiz Kargo Aynı Gün Kargo ve Güvenli Alışveriş

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE - 1 TARAFLAR
1.1.SATICI

https://www.milasureticilerbirligi.com/ uzantılı internet sitesi ("Site”) üzerinde münhasır hak sahibi, merkezi Aydınlı Mahallesi, Kahraman Sokak, No: 20/B Tuzla / İstanbul adresinde bulunan 0621-1017-6340-0001 Mersis numaralı Milas Bal Gıda Sanayi Limited Şirketi’dir. (Bundan sonra "Satıcı” olarak anılacaktır).

Unvan:  Milas Bal Gıda Sanayi Limited Şirketi
Adres:  Aydınlı Mahallesi, Kahraman Sokak, No: 20/B Tuzla / İstanbul
Telefon:  0216 527 69 07
E-mail: info@milasureticilerbirligi.com

1.2.ALICI
Aşağıda bilgileri yer alan, Site’yi ziyaret ederek, Site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişidir (Bundan sonra "Alıcı” veya “Tüketici” olarak anılacaktır).

{0}

MADDE  – 2 SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, Satıcı’nın, Alıcı’ya (Tüketici’ye) satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE  – 3 SÖZLEŞMENİN KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ VE ÖDEME ŞEKLİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi adedi, satış bedeli, ödeme şekli, Aşağıda belirtildiği gibidir.

{1}

MADDE  – 4 SÖZLEŞME’NİN KURULMASI
4.1. Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Alıcı Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

4.2. Satıcı ve Alıcı, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

4.3. Alıcı, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

4.4. Satıcı ve Alıcı, Sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

4.5. İşbu Sözleşme, ekleri ve https://www.milasureticilerbirligi.com üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi’nin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

4.6. İşbu sözleşme hükümleri tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

4.7. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesi’nde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi Alıcı tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

MADDE  – 5 GENEL HÜKÜMLER

5.1. Alıcı, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3. Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

5.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla Satıcı, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

5.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6. Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Satıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Satıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

5.7. Satıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine iade edilir.

5.8.Satıcı’nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde Satıcı, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

MADDE - 6 CAYMA HAKKI, İADE VE GARANTİ KOŞULLARI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

6.1.Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren ondört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir.Satıcı’ya işbu Sözleşme’nin 1.1. maddesindeki iletişim adreslerinden ulaşabilir.  

6.2. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Tüketici’nin istekleri veya açıkça Tüketici’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde Tüketici’nin cayma hakkı yoktur.

6.3.Tüketici’nin cayma hakkını kullanması halinde Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve Tüketici’yi borç altına sokan her türlü belgeyi Tüketici'ye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

6.4. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşmasıTüketici’nin kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.  Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

6.5. Tüketici, kargoyu teslim alırken koli içini kontrol etmelidir. Ürünlerde hasar veya eksik varsa kargo personelinden tutanak tutmasını istemelidir. Teslimi yapılmış bir sipariş için kargo personelinin tüm sorumluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir.

6.6. Tüketici tarafından teslim alınan siparişte yanlış eksik veya kusurlu bir ürün olması halinde Tüketici değişim ve iade hakkını kullanabilir. TTK gereğince gıda maddeleri, içecekler ve diğer günlük tüketim maddeleri için cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüketicinin siparişi ile ilgili memnuniyetsizliği olduğu takdirde sipariş numarasını belirterek Satıcı’ya info@milasureticilerbirligi.com e-posta adresinden ulaşabilir.

6.7. Tüketici, almış olduğu ürün ambalajını açmadan, tahrip etmeden, ürünü kullanmadan ve daha sonra tekrar satışına engel olmayacak şekilde teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içerisinde teslim aldığı şekli ile iade edebilir. Ürün iade işlemlerinde kargo bedelinin iadesi yapılmaz. Sipariş edilen ürün hatası Tüketici kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

6.8. Soğuk zincirde saklanması ve sevk edilmesi gereken ürünlerde iade kabul edilmez.

MADDE - 7 TESLİMAT BİLGİLERİ

7.1. Tüketici siparişleri, Satıcı tarafından banka onayı alındıktan sonra 2 iş günü (Pazartesi-Cuma) içerisinde kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin İstanbul'a uzaklığına göre de kargo şirketi 1-3 gün içerisinde siparişTüketici’ye ulaşacaktır.

7.2. Satıcı tarafından kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise Tüketici’ye üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden Tüketici’nin üyelik bilgilerini eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

7.3. Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

7.4. Tüketici’nin satın adlığı ürünler Satıcı tarafından bir teyit e-postası ile Tüketici’ye bildirilecektir. Tüketici’nin seçtiği ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda bir e-posta ile ürünün ilk stoklara gireceği tarih Tüketici’ye bildirilecektir.

MADDE – 8 MÜCBİR SEBEP

8.1. Satıcı, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca "Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya Satıcı’nın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

8.2. Satıcı, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, Alıcı, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya ödeme havale yoluyla yapıldı ise havalenin yapıldığı banka hesabına ödenecektir.

MADDE - 9 YETKİLİ MAHKEME VE İLETİŞİM ADRESLERİ

9.1. İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

9.2. Alıcı, Site’ye üye olurken beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Satıcı’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde Satıcı’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...